قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند متعال مي فرمايد : « ... همچنان بنده ام با كارهاي مستحب به من نزديك مي شود، تا آنجا كه دوستشمي دارم . در نتيجه، گوش شنوايش، چشم بينايش، زبان گويايشو قلب دريابنده اش مي شوم . اگر مرا بخواند، پاسخش دهم و اگراز من درخواست كند، به او ببخشم» . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت